Perfekt Ubungen

German Perfekt übungen. Susihon ang hingpit nga pagkagsama sa mga berbo sa ubus ug gamiton kini sa imong kaugalingon sa mga tudling-pulong nga Aleman. 

Brennan brannte [brennte] gebrannt

bringen brachte (brachte) gebracht

ang katumbas dachte (dachte) gedacht

dingen dingte [dang] ang Gedung

dreschen (du drischst, er drischt; drisch!) drosch (drösche) gedroschenMahimong interesado ka sa: Gusto ka bang makakat-on sa pinakasayon ​​ug pinakapaspas nga mga paagi aron makakwarta nga wala pa mahunahuna sa bisan kinsa? Orihinal nga mga pamaagi aron makakwarta! Dugang pa, dili kinahanglan ang kapital! Para sa mga detalye I-klik dinhi

dringen drang (dränge) ang gedrung

dürfen (ich darf, du darfst, er darf) durfte gedurft

empfehlen (di empfiehlst mao empfiehlt; empfiehl!) empfahl (empföhle; empfähle) empfohlen

erlöschen (du erlischst, erlisch) erlosch (erlösche) ang erlosch

sayo sa erkannt sa erkannt

erschrecken (di erschrickst mao erschrickt; erschrick!) erschrak (erschräke) ang erschrock

essen (du ißt, er ißt; iß!) aß (äße) gegessen

fahren (du fährst, er fährt) fuhr (führe) gefahren

nahulog (du fällst, er fällt) Fiel gefallen

fangen (du fängst, er fängt) tudlo gefangen

fechten (er ficht) focht (föchte) gikan sa gefoch

sa pagpangita sa fand (fände) gefunden

pagkalagiw (du flich [t] st, er flicht) flocht (flöchte) gikan sa gefloch

fliegen pagdaot ang geflog

ang flieh floh ang gefloh

fließen floß (flush) ang gefloss

fressen (du frißt, er frißt; friß!) fraß (fräße) ang gefress

ang Friera fror (fröre) ang gefror

gären gor, [gärte] (sa) gegoren (gegärt)

gebären (du gebierst, sie gebiert) gebar (gebäre) geboren

geben (du gibst, er gibt; gib!) gab ang gegeb

ang gedeih gedieh ang gedieh

gehen ginger ang gegang


ang geling gelang gelungen

gikan sa (du giltst, er gilt; gilt!) galt (galte, tumong) ang gegolt

gene sa genas (genäse) gene sa

genießen genoß ang genoss

geschehen (es geschieht) geschah geschehen (geschähe)

gewinnen gewann (gewönne, gewänne) ang gewonn

Giessen goß ang gegoss

gleichen glich ang geglich

gleiten kinang gikan sa geglit

Glimmen glomm [glimmme] geglommen (geglimmt)

graben (du gräbst, er gräbt) grub ang gegrab

grab Griffin ang gegriff

haben (du hast, er hat) hatte (hatte) gehabt

halten (du hältst, er hält) hielt gehalten

Hangen hing ang gehang

Dunggoanan haute, hieb ang gehau

kanunay ang hob gehoben

heißen Hiesse ang geheiß

helfen (du hilfst, er hilft; hilf!) katunga (hulfe) geholfen

kennen kannte (kennte) gekannt

klimmen klomm (klömme) geklom financing

sa tingog sa klang (klänge) ang geklung

ang kneif kniff ang gekniff

kommen kam (käme) gekommen

können (ich kann, du kannst, er kann) konnte (könnte) gekonnt

ang kriech kroch (kröche) ang gekroch

dapit tambal [cor] gekoren

gibug-aton (du lädst, er lädt) lud geladen

lassen (du läßt, er läßt) Liesse ang gelass

laufen (du läufst, er läuft) pagtuo gelaufen

Leiden littler naugmad gikan sa


Mahimong interesado ka sa: Posible ba nga makakwarta online? Aron mabasa ang makapakurat nga mga kamatuoran bahin sa pagkita sa mga aplikasyon sa salapi pinaagi sa pagtan-aw sa mga ad I-klik dinhi
Naghunahuna ka ba kung pila ang imong mahimo nga kita matag bulan pinaagi lang sa pagdula nga adunay usa ka mobile phone ug koneksyon sa internet? Aron makat-on sa mga dula nga makakwarta I-klik dinhi
Gusto ka bang makakat-on nga makapaikag ug tinuod nga mga paagi aron makakwarta sa balay? Unsaon nimo pagpangita og kwarta nga nagtrabaho gikan sa balay? Aron makat-on I-klik dinhi

ang leih lieh ang gelieh

lesen (du liest, er liest; lies!) las (läse) gelesen

liegen lag (läge) gelegen

lügen log (lege) ang gelog

mahlen mahlt sa ang Gemahl

meiden mied ang barkoMahimong ganahan ka usab niini
komentaryo