Listahan sa Irregular Verbs sa Aleman

LISTAHAN SA REFLECTIVE FIELDS SA GERMANUnregelmäßige Verben  

inpinitibo ako Prater Perfekt

gibalik (du bäckst, er bäckt) backte [buk] ang Gebäck

befehlen (du befiehlst, er befiehlt; befiehl!) befahl ang befohl

beginnen nag-inusara samtang Begonia

ang Beiße Biss ang gebiss

bergen (du birgst, er birgt, birg!) barg (bärge) ang geborg

bersten (du birst, er birst, er berstet) barst (bärste) gikan sa gebors

bewegen bewog (bewöge) ang bewog

ang bieger bog gebogen

bieten bot (uban pa) geboten

ka libo ka mga band (bände) ang GeBin

tipik bat (bäte) ang gebet

blasen (du bläst, er bläst) Blies geblasen

bleiben blieb geblieben

braten (du brätst, er brät) briet ang gebrat

brechen (du brichst, er bricht; brich!) brach (bräche) gebrochen

Brennan brannte [brennte] gebrannt

bringen brachte (brachte) gebracht

ang katumbas dachte (dachte) gedacht

dingen dingte [dang] ang Gedung

dreschen (du drischst, er drischt; drisch!) drosch (drösche) gedroschen

dringen drang (dränge) ang gedrung

dürfen (ich darf, du darfst, er darf) durfte gedurft

empfehlen (di empfiehlst mao empfiehlt; empfiehl!) empfahl (empföhle; empfähle) empfohlen

erlöschen (du erlischst, erlisch) erlosch (erlösche) ang erlosch

sayo sa erkannt sa erkannt

erschrecken (di erschrickst mao erschrickt; erschrick!) erschrak (erschräke) ang erschrock

essen (du ißt, er ißt; iß!) aß (äße) gegessenMahimong interesado ka sa: Gusto ka bang makakat-on sa pinakasayon ​​ug pinakapaspas nga mga paagi aron makakwarta nga wala pa mahunahuna sa bisan kinsa? Orihinal nga mga pamaagi aron makakwarta! Dugang pa, dili kinahanglan ang kapital! Para sa mga detalye I-klik dinhi

fahren (du fährst, er fährt) fuhr (führe) gefahren

nahulog (du fällst, er fällt) Fiel gefallen

fangen (du fängst, er fängt) tudlo gefangen

fechten (er ficht) focht (föchte) gikan sa gefoch

sa pagpangita sa fand (fände) gefunden

pagkalagiw (du flich [t] st, er flicht) flocht (flöchte) gikan sa gefloch

fliegen pagdaot ang geflog

ang flieh floh ang gefloh

fließen floß (flush) ang gefloss

fressen (du frißt, er frißt; friß!) fraß (fräße) ang gefress

ang Friera fror (fröre) ang gefror

gären gor, [gärte] (sa) gegoren (gegärt)

gebären (du gebierst, sie gebiert) gebar (gebäre) geboren

geben (du gibst, er gibt; gib!) gab ang gegeb

ang gedeih gedieh ang gedieh

gehen ginger ang gegang

ang geling gelang gelungen

gikan sa (du giltst, er gilt; gilt!) galt (galte, tumong) ang gegolt

gene sa genas (genäse) gene sa

genießen genoß ang genoss

geschehen (es geschieht) geschah geschehen (geschähe)

gewinnen gewann (gewönne, gewänne) ang gewonn

Giessen goß ang gegoss


gleichen glich ang geglich

gleiten kinang gikan sa geglit

Glimmen glomm [glimmme] geglommen (geglimmt)

graben (du gräbst, er gräbt) grub ang gegrab

grab Griffin ang gegriff

haben (du hast, er hat) hatte (hatte) gehabt

halten (du hältst, er hält) hielt gehalten

Hangen hing ang gehang

Dunggoanan haute, hieb ang gehau

kanunay ang hob gehoben

heißen Hiesse ang geheiß

helfen (du hilfst, er hilft; hilf!) katunga (hulfe) geholfen

kennen kannte (kennte) gekannt

klimmen klomm (klömme) geklom financing

sa tingog sa klang (klänge) ang geklung

ang kneif kniff ang gekniff

kommen kam (käme) gekommen

können (ich kann, du kannst, er kann) konnte (könnte) gekonnt

ang kriech kroch (kröche) ang gekroch

dapit tambal [cor] gekoren

gibug-aton (du lädst, er lädt) lud geladen

lassen (du läßt, er läßt) Liesse ang gelass

laufen (du läufst, er läuft) pagtuo gelaufen

Leiden littler naugmad gikan sa

ang leih lieh ang gelieh

lesen (du liest, er liest; lies!) las (läse) gelesen

liegen lag (läge) gelegen

lügen log (lege) ang gelog

mahlen mahlt sa ang Gemahl

meiden mied ang barko


Mahimong interesado ka sa: Posible ba nga makakwarta online? Aron mabasa ang makapakurat nga mga kamatuoran bahin sa pagkita sa mga aplikasyon sa salapi pinaagi sa pagtan-aw sa mga ad I-klik dinhi
Naghunahuna ka ba kung pila ang imong mahimo nga kita matag bulan pinaagi lang sa pagdula nga adunay usa ka mobile phone ug koneksyon sa internet? Aron makat-on sa mga dula nga makakwarta I-klik dinhi
Gusto ka bang makakat-on nga makapaikag ug tinuod nga mga paagi aron makakwarta sa balay? Unsaon nimo pagpangita og kwarta nga nagtrabaho gikan sa balay? Aron makat-on I-klik dinhi

pagkalala (du melkst, milkst, er melkt, milkt; melke!, gatas!) Gitudlo, molk gemolken (gemelkt)

messen (du mißt, er mißt; miß!) maß (mäße) Gemessen

ang mißling mißlang mißlungen (mißlänge)

magenta (ich mag, du magst, er mag) mochte (möchte) gemocht

müssen (ich muß, du mußt, er muß) mufte gemußt

nehmen (du nimmst, er nimmt; nimm!) nahm (nähme) genommen

nennen nannte [nennte] genannt

ang pfeifer pfiff ang gepfiff

preisen prieš ang mga gepries

quellen (quillst, quillt; quill!) quoll (quölle) ang gequoll

raten (du rätst, er rät) rieter geraten

Reiben rieber ang gerieb

ang Reiss Riss gerissen

reiten Ritter geritten

rennen rannte [rennte] gerannt

riechen roch (röche) ang geroch

mga singsing rang (ränge) ang Gerung

ang Rinna rann (ränne) ang Geronimi

rufen rief ang geruf

ang salze salzt sa ang gesalz

saufen (du säufst, er säuft) soff ang gesoff

saugen saugte, sog gesaugt, gesogen

schaffen schuf (schüfe) geschaffen

gikan sa Scheide Schieder geschieden

scheinen ang schiena ang geschien

ang scheiße schiß ang geschiss

schlten (du schiltst, er schilt; schild!) schalt (schölte) ang gescholt

scheren schor (schöre) geschoren

ang Schieber schob (schöbe) ang geschob

schießen schoß (schösse) ang Geschoß

ang laraw Schundler ang gesch

schlafen (du schläfst, er schläft) Schlief geschlafen

schlagen (du schlägst, er schlägt) schlug (schlüge) geschlagen

ang Schleicher schlichte ang geschlich

schleifen Schliff geschliffen

ang Schleiss schliß, schleißte geschlissen, geschleißt

schließen schloß (schlösse) geschlossen

ang Schlinge schlang (schlünge) ang geschlung

ang Schmeisser Schmisser ang geschmiss

schmelzen (du schmilzt, er schmilzt; schmilz!) schmolz (schmölze) ang geschmolz

schneiden schnitter gikan sa geschnitten

schreiben Schrieber geschrieben

schreien Schrier sa geschri [e] n

ang Schreiter Schritt gikan sa geschrit

Schweigen Schwieger ang geschwieg

schwellen (du schwillst, er schwillt) schwoll (schwölle) swollen

swim schwamm (schwömme, schwämme) geschwom financing

ang schwa schwand (schwände) ang Geschw

schwingen schwang (schwänge) ang geschwung

ang Schwörer schwor (schwüre) ang geschwor

sehen (du siehst, er sieht; sieh [e]!) sah (sähe) gesehensein (ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind; sei!, seid!) gubat (wäre) gewesen

kamo sandte, sendete gesandt, gesendet

gikan sa Siem siedete, sott mabuhi, mabuhi

singen sang (sänge) ang Gesung

sinken sank (sänke) ang gesunk

sinnan sann (sänne) ang gesonn

sitzen saß (säße) gesessen

wala (ich sol, du sol, right sol) sollte gesollt

ang Speier espiya GeSpa [e] n

patuyokon sa spann (sponne, spänne) ang gesponn

ang spleiß spliß ang gespliss

sprechen (du sprichst, er spricht; sprich!) sprach (spräche) ang gesproch

ang sprieß sproß (sprösse) ang gespross

springen nag-sprang (spränge) ang gesprung

stechen (du stichst, er sticht; stich!) stach (stäche) ang gestoch

stehen tindog (stunde, stände) gikan sa GeSTer

stehlen (du stiehlst, er stiehlt; stiehl!) stahl (stähle) gestohlen

steigen stiege ang gestieg

sterben (du stirbst, stirbt stirb!) starb (stew) gestorben

Stieben stob ang gestob

stinken luya ang gestunk

stoßen (du stößt, er stößt) Stiess ang gestoß

Streichen stroke gipintalan

Streit nga Stritt gikan sa gestrit

tragen (du trägst, er trägt) trug getragen

treffen (du triffst, er trifft; triff!) traf (träfe) getroffen

treiben Trieb ang getriebe

triten (du trittst, er tritt; tritt!) trat (träte) ang getret

trinken trank (tränke) getrunken

ang trug trog (tröge) ang getrog

Tun tat (täte) getan

ang Verlierer verlor (verrure) verloren

wachsen (du wächst, er wächst) wuchs (wüchse) ang mga gewachs

Wagen wog (woge) gewogen

waschen (du wäschst, er wäscht) wusch (wüsche) gewaschen ang gewasch

web wob, webte (wöbe) gewoben, gewebt

ang weicher wich ang GEWICHTE

WeiSen wiesen ang mga gewies

kay w wandte, wendete gewandt, gewendet

werben (du wirbst, er wirbt; wirb!) warb ang geworb

Walay nalista (du wirst, er wird; werde!) wurde, [ward] (wurde) [D] worden

Wagtanga (du wirfst, er wirft; wirf!) warf (würfe) ang geworf

wiegen wog (wöge) gewogen

WA wand (wände) gikan sa gew

wissen (ich weiß, du weißt, er weiß) wußte (wüßte) gewußt

wollen (ich kabubut-on, du willst, er will) wollte Gewollt

sa wringer wrang (wränge) ang gewrung

Zeihen ziehen ang gezieh

ziehen zog gezogen

ang zwinger zwang (zwänge) ang gezwungMahimong ganahan ka usab niini
Ipakita ang mga Komento (3)